Výročná členská schôdza

21.1.2002

Lokalita : Mestská knižnica Partizánske.
Čas : 16:00 hod.
Oficiálny program : Zhodnotenie turistického roku 2001, finančný stav, schvaľovanie plánu akcií na rok 2002, voľba členov výboru a predsedu, výber členského, diskusia, predaj tričiek.
Spoločenský program : Prezeranie fotografií, kroniky, premietanie dokumentárnych filmov, občerstvenie, poézia.


Výročnej členskej schôdze Turistického klubu HOREC sa zúčastnilo 46 turistov. Tí si na úvod vypočuli báseň o prírode v podaní recitátorky Maji Lysej. Schôdzu otvoril a všetkých privítal predseda Peter Horváth.
Správu o činnosti klubu za minulý rok predniesol predseda klubu. Na 19 akciách (z toho 6 autobusových zájazdov) sa zúčastnilo 553 turistov a spolu prešli 396 kilometrov. Dve akcie sa museli z dôvodu malého záujmu zrušiť. Minulý rok bol teda veľmi úspešný.
Členovia si ďalej vypočuli správu o hospodárení s finančnými prostriedkami. Na začiatku roka sme mali 4603 Sk, príjmy boli 13980 Sk, výdavky 9170 Sk. Ku koncu roka bol stav financií 9413 Sk. Kontrolná komisia nenašla v hospodárení a účtovaní žiadne nedostatky.
Po tejto správe sa účastníci oboznámili s návrhom turistických akcií na rok 2002. Osemnásť akcií bez pripomienok schválili. Tento rok teda navštívime Hrubý vrch, Záruby, Sitno, Rokoš, Vtáčnik, Strážov, Roháče, Prašivú, Kôprovský štít, Malú Fatru, hrady Pohronia, Poľanu, Vápennú, Žarnov a dvakrát budeme zlaňovať blízke skaly.
Pri voľbe členov výboru bol namiesto Emila Benku do výboru zvolený Heňo Kollár. Ostatní členovia sa oproti minulému roku nezmenili. Za predsedu si plénum opäť zvolilo Petra Horvátha. Oficiálna časť sa skončila prijatím uznesenia a vyberaním členských príspevkov.
Traja najaktívnejší členovia klubu boli odmenení diplomami – Ľubo Mazán, Ján Priekala a Ľuba Španková.

Schôdza potom pokračovala spoločenským posedením, kde si turisti prezreli klubovú kroniku, fotografie a videozáznamy natočené na minuloročných akciách. Pri vínku a domácom pečive spomínali na zážitky v prírode a tešili sa na ďalší turistický rok.