Členstvo v TK HOREC


Členom Turistického klubu Horec sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý má rád prírodu, turistiku a súhlasí so stanovami TK. Maloletí (do 15. roku života) sa môžu stať členmi TK iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami. Členom TK sa môže stať aj právnická osoba a to na základe písomne uzatvorenej dohody s TK Horec.

Ku dňu 7.5.2023 mal TK Horec 182 členov. Z toho 112 turistov je v KST a 70 v TK.
Členský príspevok za rok 2023 zaplatilo 182 členov.
Do klubu tento rok vstúpilo 22 nových turistov.


Výška základného členského príspevku (iba TK HOREC) na rok 2023 je :
Dospelí (bez KST, resp. hosťovanie) :  5 eur
Deti a študenti (bez KST, resp. hosťovanie) :  4 eurá

Členovia KST platia vyššiu sumu, z ktorej časť sa odvádza ústrediu, regionálnej rade a poisťovni. Na poistné ide tento rok 1,50 eur.
KST zvýšilo cenu známky pre dospelých turistov z 11 eur na 15 eur !

Členský príspevok do KST + TK HOREC je :
Dospelí : 15 eur
Dôchodcovia od 62 do 69 rokov : 12 eur
Dôchodcovia nad 70 rokov : 7 eur
ZŤP : 7 eur
Študenti denného štúdia (max do 26 rokov) : 12 eur
Deti do 15 rokov : 7 eur

Členovia KST sú automaticky celoročne poistení na zásah horskej služby a dopravu z miesta úrazu. To platí od 1. apríla daného kalendárneho roku do 30. marca nasledujúceho roku.
Zároveň majú členovia KST zľavu na vysokohorských chatách a v športových predajniach.


Po vyplnení prihlášky a zaplatení príspevku dostane každý člen preukaz.
Členovia majú právo zúčastňovať sa akcií TK a využívať výhody člena (zľavy na cestovnom), majú právo zúčastňovať sa členských schôdzí, rokovania orgánov, dávať návrhy a pripomienky, klásť otázky a požadovať na ne odpoveď, vyžadovať správy o činnosti a hospodárení TK, hlasovať na výročnej schôdzi, voliť a byť volení do orgánov klubu.
Člen má taktiež možnosť požičiavať si materiál zakúpený klubom (stany, horolezecké pomôcky, mapy, turistických sprievodcov, časopisy).
Každý nový člen dostane farebnú samolepku so znakom turistického klubu. Na výročnej členskej schôdzi dostávajú členovia brožúrku s podrobným plánom akcií na najbližší rok a väčšinou aj cédecko s fotografiami zo všetkých uskutočnených akcií.
Členovia majú možnosť zakúpiť si rôzny propagačný materiál (výšivky, tričká, prívesky, drevené znaky, samolepky, odznaky, perá, poháriky).

Z vyzbieraných členských príspevkov sa hradí zhotovovanie fotografií do kroniky a na nástenky, výroba účastníckych listov, máp a propagačných plagátov, kancelárske potreby, cédečka a samolepky pre členov, nákup máp, turistických sprievodcov a časopisov, nákup horolezeckých pomôcok a stanov, prenájom miestnosti, kúpa kroniky, odmeny pre najaktívnejších členov, ceny do tomboly, pohostenie na Výročnej schôdzi, guláš na Dni s Horcom a pohostenie na ďalších turisticko-spoločenských podujatiach.

**************************

Najmladší člen klubu má 6 rokov, najstarší má 77 rokov.

Celkový počet členov, ktorý turistický klub vo svojej histórii mal, je 264. Kvôli vyššiemu veku, zdravotnému stavu, zaneprázdnenosti alebo zmene orientácie na ľahšie túry rodinného typu sa však niekoľko desiatok členov postupne odhlásilo, prípadne boli pre neplnenie si povinností (hlavne neuhradenie členského príspevku) z klubu vylúčení. So súčasným počtom členov je výbor veľmi spokojný.