Stanovy TK HORECČlánok 1

Základné ustanovenia


1. Turistický klub Horec Partizánske (ďalej TK) je v zmysle zákona číslo 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

2. TK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.

3. Sídlo TK : Horská 1298/5, 958 06 PartizánskeČlánok 2

Poslanie a úlohy TK


1. Poslaním TK je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojích členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

2. Úlohy TK :
- organizovať a zabezpečovať všestranné podmienky na účasť členov v telovýchovných, športových a turistických podujatiach (súťaže, tréningy a pod.), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. Pod zabezpečovaním podmienok pre členov sa rozumie ich poskytovanie alebo finančné uhrádzanie nákladov s nimi súvisiacimi (odborné kádre, materiálno-technické vybavenie, doprava, ubytovanie, občerstvenie, stravovanie, hygiena, rehabilitácia, regenerácia, lekárska starostlivosť, poplatky, odmeny a iné náhrady za účasť na tréningovom procese, v súťažiach, podujatiach a pod.),
- propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu, šport a turistiku,
- organizovať prestupy vlastných členov do iných TK a organizovať prestupy členov z iných TK do vlastného TK,
- výstavba, modernizácia, údržba, prevádzka a starostlivosť o telovýchovné a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve a nájme TK,
- získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických osôb a právnických osôb za účelom podpory poslania TK,
- vytvárať a vstupovať ako člen, spoločník, akcionár a pod. do iných právnických osôb v záujme podpory poslania TK,
- vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť TK ako celku i jej členov.Článok 3

Členstvo v TK


1. Členstvo v TK je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

2. Členom TK sa môže stať fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami TK. Maloletí (do 15. roku života) a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členom TK iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami. Právnická osoba sa môže stať členom na základe písomne uzatvorenej dohody s TK.

3. Prihláška do TK musí byť podaná písomne a musí obsahovať : meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska, prehlásenie žiadateľa, že pozná svoj zdravotný stav, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné platné normy TK, zložku (oddiel, odbor) TK, ktorej chce byť príslušníkom, dátum a podpis žiadateľa o členstvo.

4. O prijatí za člena TK rozhoduje výbor TK.

5. Dokladom o členstve je platný členský preukaz TK.

6. Členstvo v TK zaniká :

- vystúpením na vlastnú písomnú žiadosť člena,
- vyškrtnutím pre neplnenie alebo nemožnosť plnenia si základných povinností,
- vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie.

O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje výbor TK.

7. Práva člena :

- zúčastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena TK,
- zúčastňovať sa na členských schôdzach TK, ak dovŕšil 15 rokov a je spôsobilý,
- zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov TK, ktoré hodnotia jeho činnosť. Ak nedovŕšil 15 rokov alebo je nespôsobilý, majú toto právo jeho zákonní zástupcovia,
- dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne od TK do 30 dní odpoveď,
- vyžadovať správy o činnosti a hospodárení TK,
- byť volený do orgánov TK po dovŕšení 18. roku života, ak je spôsobilý.

8. Povinnosti člena :

- dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov TK,
- aktívne sa zapájať do činnosti TK,
- chrániť a ošetrovať majetok TK,
- vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno TK,
- riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány TK.Článok 4

Organizačná výstavba TK


1. TK sa z hľadiska vnútornej organizácie člení podľa turistických odvetví na oddiely a tie na družstvá (ďalej len zložky TK).

2. Zložky TK nie sú právnickými osobami.

3. Zložky TK, okrem družstiev, si môžu vytvárať vlastné orgány. Zriaďovanie týchto orgánov, voľbu ich členov a ich rozhodnutia musí schváliť a uviesť v písomnom uznesení výbor TK. Inak sú tieto akty právne neplatné.Článok 5

Orgány TK


1. Orgánmi TK sú :

- členská schôdza a mimoriadna členská schôdza,
- výbor,
- kontrolná rada.

2. Z každého rokovania orgánov TK musí byť vyhotovená písomná zápisnica, ktorá musí byť zverejnená v objektoch TK na mieste, ktoré je prístupné všetkým členom.Článok 6

Členská schôdza


1. Najvyšším orgánom TK je členská schôdza, ktorá sa koná raz za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza.

2. Členská schôdza – mimoriadna členská schôdza :

- schvaľuje vznik a zánik TK, vytváranie, zlúčenie, vstup a výstup TK z iných právnických osôb,
- schvaľuje stanovy a normy TK, ich zmeny, doplnky a novelizácie,
- volí a odvoláva výbor, predsedu a kontrolnú radu TK,
- schvaľuje správu o činnosti a hospodárení TK za uplynulé obdobie, ktorú predkladá výbor,
- schvaľuje plán činnosti a hospodárenie na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výbor,
- schvaľuje správu kontrolnej rady TK,
- schvaľuje dispozície s majetkom (odpredaj, darovanie, kúpa a pod.), ktorého obstarávacia hodnota je 100.000 Sk a viac,
- schvaľuje poradie troch náhradníkov do výboru TK, jedného náhradníka do kontrolnej rady TK,
- môže zmeniť uznesenia prijaté výborom TK

3. Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci oprávnení členovia TK.

4. Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 50% pozvaných delegátov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50% prítomných delegátov.

5. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výbor TK alebo kontrolná rada TK.

6. Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti podpísanej viac ako 50% oprávnených členov TK zvolať výbor TK. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen TK, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výboru na jej zvolanie.

7. Každý delegát sa musí na členskej schôdzi, resp. mimoriadnej členskej schôdzi preukázať platným členským preukazom TK.Článok 7

Výbor TK


1. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť TK 7–členný výbor, zložený z predsedu, podpredsedu, hospodára a ďalších štyroch členov. Do výboru možno kooptovať maximálne troch členov z náhradníkov schválených na členskej schôdzi, resp. mimoriadnej členskej schôdzi.

2. Právne úkony v mene TK robí predseda, podpredseda a hospodár alebo člen TK písomne poverený výborom. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.

3. Výbor sa schádza aspoň raz za kalendárny mesiac.

4. Výbor zvoláva predseda alebo podpredseda TK.

5. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných aspoň 50% jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50% prítomných členov výboru.

6. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze a kontrolnej rady.Článok 8

Kontrolná rada TK


1. Kontrolná rada je nezávislý orgán TK oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti TK.

2. Kontrolná rada je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí predsedu.

3. Predseda kontrolnej rady má právo byť prizývaný na zasadnutia výboru s hlasom poradným.

4. Kontrolnú radu zvoláva jej predseda.Článok 9

Majetok a hospodárenie TK


1. Majetok TK tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

2. Zdrojom majetku sú :

- príspevky od vlastných členov,
- dary od fyzických osôb a právnických osôb,
- príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti TK,
- príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku, z predaja majetku a práv TK,
- príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov,
- dotácie a granty od fyzických a právnických osôb.Článok 10

Záverečné ustanovenie


1. Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 10. apríla 2000. Ich výklad vykonáva výbor TK. Nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány TK.

V Partizánskom, dňa 10.4.2000