Ochrana prírody


     Jednou z hlavných úloh ochrany prírody je zachovanie rozmanitých podmienok a foriem života na Zemi, racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchrana prírodného dedičstva, zachovanie charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability. Aby bola ochrana prírody zabezpečená aj zákonom, na území Slovenska je zadefinovaných päť stupňov ochrany prírody a tieto kategórie chránených území :