Výročná členská schôdza

23.1.2004

Lokalita : Mestská knižnica Partizánske.
Čas : 16:30 hod.
Oficiálny program : Zhodnotenie turistického roku 2003, finančný stav, schvaľovanie plánu akcií na rok 2004, voľba členov výboru a predsedu, výber členského, diskusia.
Spoločenský program : Prezeranie fotografií a kroniky, občerstvenie.


 Výročnej členskej schôdze Turistického klubu HOREC sa zúčastnilo 48 turistov a 3 hostia. Schôdzu otvoril a všetkých privítal predseda Peter Horváth. Potom nasledovala nedeľná chvíľka poézie – báseň o našom klube nezložil renomovaný básnik, ale samotní členovia.
 Správu o činnosti klubu za minulý rok predniesol podpredseda klubu. Na 17 akciách (z toho 8 autobusových zájazdov) sa zúčastnilo 659 turistov (1. rekord) a spolu prešli 414 kilometrov (2. rekord). Dve akcie sa museli z dôvodu zlého počasia či časovej kolízie s inou akciou zrušiť. Vianočný výstup na Žarnov nás zase prekvapil rekordnou účasťou – prišlo až 90 ľudí (3. rekord). Minulý rok bol teda celkom úspešný a padlo i niekoľko rekordov.
 Členovia si ďalej vypočuli správu o hospodárení s finančnými prostriedkami. Na začiatku roka sme mali 11610 Sk, príjmy boli 19840 Sk, výdavky 12628 Sk. Ku koncu roka bol stav financií 18822 Sk. Kontrolná komisia nenašla v hospodárení a účtovaní žiadne nedostatky.
 Po tejto správe sa účastníci oboznámili s návrhom turistických akcií na rok 2004. Sedemnásť akcií s malými pripomienkami schválili. Tento rok teda navštívime Vápenný vrch s drevenou rozhľadňou a Javorový vrch, Veľký Grič a Biely kameň nad Handlovou, Vysokú v Malých Karpatoch, Machnáč, Javorníky, menej známy veľkofatranský Kľak, pokúsime sa zdolať Baníkov a Tri kopy v Roháčoch, počas trojdňovky si vychutnáme Rysy, Kriváň a Furkotský štít vo Vysokých Tatrách, so Sučancami sa vydáme po náučnom chodníku Františka Madvu, vystúpime na Sinnú a Bôr, Malá Fatra nás poteší skalnými stenami Sokolie, na hrebeni Lúčanskej Fatry zakopneme o Minčol a Krížavu, cez Vianoce už piatykrát vystúpime na Žarnov a opäť budeme zlaňovať blízke skaly.
 Pri voľbe členov výboru bol namiesto Márie Lysej do výboru zvolený Jozef Gahér. Ostatní členovia sa oproti minulému roku nezmenili – viď Výbor. Za predsedu si plénum opäť zvolilo Petra Horvátha. Oficiálna časť sa skončila prijatím uznesenia a vyberaním členských príspevkov.
 Traja členovia klubu, ktorí sa v minulom roku zúčastnili najväčšieho počtu akcií alebo významne prispeli k organizovaniu túr, boli odmenení diplomami. Najaktívnejším turistom bol Rudko Španko, diplomy za organizovanie a vedenie akcií dostali Peter Horváth a Janko Šútora. Po odpočítaní vyškrtnutých členov a pripočítaní nových môžeme konštatovať, že v súčasnosti má TK Horec 84 aktívnych členov, z toho 8 sa prihlásilo priamo na schôdzi.

  V diskusii vystúpil len jeden člen klubu, ktorý sa domáhal väčšieho množstva alkoholu na túrach, hlavne od členov výboru. Problém bol na mieste odstránený a fľaša vína putovala ku kritikovi. Schôdza pokračovala spoločenským posedením. Turisti listovali v bohatej klubovej kronike a povymieňali si fotografie. Pri vínku a slaných tyčkách im v mysliach znovu ožívali minuloročné zážitky.


 

Janko Šútora skladá účty

 

XXX

 

Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia

 

Aj po schôdzi bolo veselo